Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hrabě drákula

13. 11. 2007

Obrazek     Historie nejslavnějších upírů alias „hraběte Drákuly“ nás přivádí do Karpat na území dnešního Rumunska, do historických zemí Transylvánie a Valašska.


Vlad III. Dracula – Tepeš (1431-1476) pocházel ze starého valašského velmožského rodu původem Bassaraba, za jehož předka se považuje valašský vojvoda Thocomerius (1298-1310). Narodil se snad v Sighisoare ve Valašsku vojvodovi (knížeti) Vladovi II.

Narážení na kůly byla jedna z vojvodových nejoblíbenějších zábav a odtud tedy přízvisko Tepeš – narážeč. Jeho oběti umíraly většinou pomalu v hrozných mukách a svou oblíbenou techniku stále zdokonaloval a vylepšoval. Vojvodovu lstivost a krutost nám dokládají i výjevy ze středověkých kronik a dobových rytin, kde se například dozvídáme, jak pozObrazekval na

 hostinu žebráky z podhradí, které následně zavřel a nechal upálit zaživa. Jindy zase rozkázal uspořádat mezi kůly velkolepou hostinu, a když prý si někdo z jeho družiny stěžoval na zápach hnijících těl, nechal jej Vlad III. rovněž narazit na kůl nejvyšší s poznámkou, že takhle bude alespoň na čerstvém vzduchu. Své objeti nechával kopat vlastní hroby a museli se účastnit vlastního pohřebního obřadu. Tureckým vyslancům, kteří odmítli smeknout turbany před valašským vojvodou, je nechal přibít k hlavě. Stejně krutě se pak vypořádal i s bojary. Podobných výjevů je zachována ať již v historických pramenech nebo jen opisech či smyšlených příbězích celá řada. Je jen otázkou, do jaké míry je to skutečnost a kdy je to výmysl kronikářů, snažících se očernit valašského vojvodu v nejvyšších evropských kruzích. I taková byla totiž politika tehdejší doby. Také je potřeba pochopit středověké myšlení a politiku 15. století. Celý Balkán byl silně konfrontován s osmanskou kulturou a vojenské kořistnické výpravy byly na denním pořádku. Vlad III. se musel bránit turecké krutosti a oplácet stejně silně. Tehdejší doba nepřinášela klid ani mír a valašskému vojvodovi svou pomoc evropští panovníci neměli potřebu nabízet. Vlad III. vládl zemi, která byla v úpadku, rozvrácena a na pokraji dobytí. Vladař se tak snažil za jakoukoliv cenu udržet svůj trůn i zemi jak před domácí opozicí, tak osmanskou hrozbou. Na druhou stranu víme, že se Vlad III. zasazoval o šíření křesťanství, zakládal kláštery a podporoval církev. V přípravě na válku s Turky nechal Vlad III. Tepeš vybudovat nové pevnosti a zlepšil obranu na jihu země. V r. 1459 nově opevnil i dnešní Bukurešť (tehdy vcelku bezvýznamnou osadu) na silnou pevnost a o dva roky později odmítl platit sultánu Mehmedovi II. poplatky a zaútočil na tureckou příhraniční armádu. Deset tisíc Turků poté bylo naraženo na kůly. Rovněž nechal narazit na kůl i vyslance osmanského sultána, který měl valašského vojvodu původně lstí zabít. Turecký sultán vrátil Vladovi III. porážku za rok na to (1462) a vyhnal ho z Valašska. Vlašský vojvoda se uchýlil pod ochranu uherského krále Matyáše Korvína, ale nejen za již dřívější násilnosti na sedmihradských Němcích skončil v domácím vězení. Především saská vládnoucí vrstva v Sedmihradsku se snažila Vlada III. zdiskreditovat u uherského panovníka a magnátů a ve svém spise „O veliké nestvůře jménem Dracula Vajda“ popsala zločiny i takové, které nikdy nespáchal tak bravurně, že byl valašský vojvoda uvězněn na 12 let. Během této doby přešel Vlad III. Tepeš od pravoslavné víry ke katolicismu. Roku 1476 se svolením uherského krále se opět navrací na Valašský trůn při uherském protitureckém tažení. Jeho vláda však už netrvala příliš dlouho a ještě téhož roku padl poblíž Bukurešti v boji proti Turkům. Dodnes však není zcela jasné, zda zemřel opravdu přímo v boji nebo byl zavražděn. Osmanský sultán si pak údajně vyžádal Tepešovu hlavu a vystavil ji v Istanbulu napíchnutou na kůl, na důkaz, že je krutý vládce Valašska mrtev. Za zmínku stojí i událost z dnešní doby, kdy byla r. 1931 otevřena jeho hrobka v klášteře na ostrově Snagov v dnešním Rumunsku a byly v ní objeveny jen staré zvířecí kosti a rumunské nádoby. Po dalších pozdějších archeologických průzkumech byl v klášteře objeven ještě jeden hrob. Zde byla nalezena rakev s lidskými kostmi, zahalenými černým, zlatě vyšívaným rubášem. U nich se nacházelo šlechtické roucho, šperky s dračím motivem a jeden pravděpodobně dámský prsten. Po přepravě ostatků do muzea v Bukurešti však záhadně zmizely. Kde se opravdu nachází pozůstatky nejslavnějšího upíra, nám tak není dodnes známo.

     V době vlády Vlada III. Tepeše zemřelo ve Valašsku tisíce zajatců a poddaných hrůzným způsobem. Jeho vláda je nazývána rovněž hrůzovládou a on sám je označován za zvrhlého, krvelačného násilníka trpícího sadismem, jenž se opájel „rozkoší mučení“ bez ohledu na věk či pohlaví svých obětí. Z pohledu morálních hodnot dnešní doby jsou doklady o Tepešově chování něčím nepředstavitelným a bolest, kterou musely jeho oběti snášet, byla jistě strašlivá. Při bližším zkoumání dějin každodennosti středověku však poznáváme, že Vlad III. byl jen jeden z mnoha feudálů, pro něhož byl sadismus zcela běžnou a přirozenou součástí jeho doby. Byl sice postižen krutostí mnohem více nežli jeho současníci, ale jeho vláda se nijak příliš nevymykala tehdejší balkánské mentalitě. Turecký nepřítel si přitom mnohdy počínal ještě krutěji a pro běžné poddané bylo toto zacházení i mezi sebou na denním pořádku. Balkánská území v této době byla silně konfrontována s Turky a jednotlivá knížata a vojvodové se snažila udržet svá území za jakoukoliv cenu. Krutost tedy byla v oněch časech potřebná k přežití, což si dnešní čtenář umí jen stěží představit. Často se ve starých kronikách a dobových rytinách setkáváme s až sadistickými výjevy, jenž jsou chápány mezi středověkými obyvateli jako běžná součást jejich života a poprava je často zaznamenána jako slavnost, na níž se leckdo přijde rád podívat. Pokud chceme pochopit krutost Vlada III. Tepeše, musíme pochopit i tehdejší dobu.

 

 

Obrazek